Board Of Directors

Datuk Yasmin binti Mahmood

Independent Non-Executive Chairman

Dato' Ibrahim Mahaludin bin Puteh

Senior Independent Non-Executive Director

Dato’ Sri Syed Faisal Albar bin Syed A.R Albar

Non-Independent Non-Executive Director

Datuk Puteh Rukiah binti Abd. Majid

Independent Non-Executive Director

Datuk Idris bin Abdullah @ Das Murthy

Independent Non-Executive Director

Sharifah Sofia binti Syed Mokhtar Shah

Non-Independent Non-Executive Director

Ahmad Suhaimi bin Endut

Non-Independent Non-Executive Director

Ahmed Fairuz bin Abdul Aziz

Independent Non-Executive Director

State Manager

Soimon bin Sinit

State Manager, Sabah

Bong Tung Hui

State Manager, Sarawak

Mohamad Nazri B Said

State Manager, WPKL

Khairul Nizan Che Nik

State Manager, Selangor

Muhammad Yazid Ibrahim

State Manager, Negeri Sembilan

Md Fazil bin Kamaruddin

State Manager, Melaka

Mahfidz Hj Omar

State Manager, Johor

Azlizam bin Desa

State Manager, Kelantan

Muhammad Faizal bin Abd Jalil

State Manager, Pulau Pinang

Puan Salbiah binti Abu Bakar

State Manager, Terengganu

Zulkiply bin Mohamed Noor

State Manager, Pahang

Puan Noor Zuriha Haron binti Nor Rashid

State Manager, Perak

Mohd Suzairi bin Mohd Shuib

State Manager, Kedah/Perlis