Center No. Telephone / Fax
MELAKA

POSLAJU MELAKA
Jalan Tun Fatimah
Pasir Putih
75350 Bachang ,Melaka
Tel. :
06 336 3561
06 336 3560

Fax :
06 -3363840